Mgr. Jana Křípalová - Logopedické poradenství

Poskytuji logopedickou poradenskou péči a konzultační činnost v oblasti celkového rozvoje řeči, jazyka a komunikace na pracovišti v Lípě. Pracuji převážně s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Věnuji se dětem od 24 měsíců i žákům základních a středních škol se specifickými poruchami učení a žáků ohroženým školním neúspěchem. Poskytuji služby i dospělým, kteří chtějí vylepšit formální stránku svého mluvního projevu.

Skupinová logopedická péče

Skupinová logopedie je vhodným doplňkem k individuální logopedické péči. Děti si společně ve skupině ostatních dětí procvičují motoriku mluvidel, dechová cvičení a rozvíjejí hravou formou ostatní psychické funkce, které úzce souvisí s rozvojem řeči – fonematický sluch, motoriku, grafomotoriku, motoriku mluvidel, dechové cvičení, zrakové vnímání, sluchové vnímání, rozvoj slovní zásoby, vyjadřování, myšlení a paměti.

Logopedický kroužek nenahrazuje individuální logopedickou péči, ale společně s ní urychluje rozvoj řeči a upevňování správných výslovnostních návyků.

Logohrátky  (1)